مقاله برنده جایزه اول بهترین پژوهش علمی توانبخشی در سال ۲۰۲۱- کانادا