پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

پاسخ دکتر روزبه کاظمی به پرسش های شما درباره سکته مغزی

سوال درباره سکته مغزی از شما، پاسخ از دکتر روزبه کاظمی

همراهان گرامی کلینیک تبسم! شما می توانید سوالات خود را از طریق فرم زیر همین صفحه بپرسید و در اولین فرصت پاسخ آقای دکتر روزبه کاظمی را دریافت کنید.

سوال خود را مطرح کنید

930


ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

حبیب پیغامی

اینجانب یک سال پیش درسن 69سالگی بعلت وجود تومور در َسمت راست سر، عمل جراحی انجام و خوشبختانه از ن. ع منژیت و خوش خیم بود، ولی در اثر این عمل سمت چپ بدن شامل صورت و دست چپ و پای چپاز حالت عادی خارج و پس از 60 جلسه فیزیوتراپی و هشت ماه کار درمانی هنوز وضعیت حرکتی پاطبیعی نشده و دست هم فرمان نمی برد تو ان گرفتن اشیاء را ندارد. لطفا راهنمایی بفرمایید باید چیکار کنم تا این اختلال رفع شو د.

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

ابراهیم ایرجی

سلام من در رفتگی کتف دارم و دستم درد می کند و گاهی اوقات خواب می رود آیا درمان با نیش زنبور مشکل مرا بهبود می‌دهد

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

امید

سلام. پدرم 4 روز‌پیش جراحی. داشتن‌ تومور رو‌برداشتن. و فردای عمل صحبت می‌کرد. اسمش رو‌میگفت و ۲ روز بعد از عمل خونریزی کرد و دوباره عمل د و لخته‌خونها‌رو‌در آوردن و الان هوشیاری رو‌۶ هست میگن تحت کنترل هست. بالا و‌پایین‌نرفته. سوال خونریزی مغزی مه مرده تومن سکته هست و آیا هوشیاری بهتر میشه و‌جقدر زمان‌میبره. خیلی خیلی لطف می‌کنین جواب‌میدیم

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

امید

سلام. پدرم 4 روز‌پیش جراحی. داشتن‌ تومور رو‌برداشتن. و فردای عمل صحبت می‌کرد. اسمش رو‌میگفت و ۲ روز بعد از عمل خونریزی کرد و دوباره عمل د و لخته‌خونها‌رو‌در آوردن و الان هوشیاری رو‌۶ هست میگن تحت کنترل هست. بالا و‌پایین‌نرفته. سوال خونریزی مغزی مه مرده تومن سکته هست و آیا هوشیاری بهتر میشه و‌جقدر زمان‌میبره. خیلی خیلی لطف می‌کنین جواب‌میدیم

ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1402

امید

سلام. پدرم 4 روز‌پیش جراحی. داشتن‌ تومور رو‌برداشتن. و فردای عمل صحبت می‌کرد. اسمش رو‌میگفت و ۲ روز بعد از عمل خونریزی کرد و دوباره عمل د و لخته‌خونها‌رو‌در آوردن و الان هوشیاری رو‌۶ هست میگن تحت کنترل هست. بالا و‌پایین‌نرفته. سوال خونریزی مغزی مه مرده تومن سکته هست و آیا هوشیاری بهتر میشه و‌جقدر زمان‌میبره. خیلی خیلی لطف می‌کنین جواب‌میدیم

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

Sahar

سلام پدر من حدود ۲_۳هفته پیش سکته مغزی کرده و در مخچه لخته خون وجود داره
الان مشکل دوبینی چشم داره ، با هر چشم تکی نگاه میکنه مشکلی نداره ولی وقتی با دوتا چشم همزمان نگا میکنه دوبینی داره ،و چشم چپش مردمک چشمش کمی کج شده و مایل به بیرون چشمه ، الان دارو مصرف میکنه قرص های پلاویکس و بتاهیستین و آ ،اس ،آ و قرصای دیابت (دیابت نوع ۲ داره ،متفورمین ۵۰۰ و ....مصرف میکنه)
برای حل مشکل دوبینی چشم باید چیکار کنیم که زودتر بهبود پیدا کنه ،و اینکه برای مشکل دوبینی چشم عینک های مخصوص وجود داره؟!
ممنون میشم راهنمایی کنید.

دوشنبه, 10 مهر,1402

مصطفی

سلام
من کف پام داغ میشه رفتم دکتر داخلی گفت به خاطر اینه که خیلی فکر و خیال داری و قرص نتروپیل بهم داد .
خواستم بدونم واقعا این نظر درسته ؟
۳۶ سالمه و مشکل جسمی خاصی ندارم

یکشنبه, 09 مهر,1402

فاطمه

سلام
داييم بعد از سكته ي مغزي ,كنترلي بر دستكاه ادراري ندارن ايا اماكن درمان هست? با تشكر

یکشنبه, 09 مهر,1402

فاطمه

سلام
داييم بعد از سكته ي مغزي ,كنترلي بر دستكاه ادراري ندارن ايا اماكن درمان هست? با تشكر

یکشنبه, 09 مهر,1402

فاطمه

سلام
داييم بعد از سكته ي مغزي ,كنترلي بر دستكاه ادراري ندارن ايا اماكن درمان هست? با تشكر

یکشنبه, 09 مهر,1402

علی جعفری

سلام من سکته مغزی کردم خوب شدم ولی توهم دارم خودش رفع میشه یا دکتر برم

شنبه, 08 مهر,1402

جهاندا رنظریان

سلام آقای دکتر برادرم ۴۷ساله سکته مغزی شدید کرده بیمارستان بعدازدوروزبی هوش شدتشخیص دادن سکته سنگینی گرفتگی عروق واسیب به مخچه عروق کلا بسته شده ۲۳روز با ضریب هوشی ۸رفت کما یه جراحی انجام دادن به گفته خودشون جلوی خونریزی به نیم کره مغزراکرفتیم الان هوشیاریش ۵ هست فیزیوتراپی میشه دست پا گردن راتکو ن میده وخمیازه میکشه ولی بهوش،نمیاد دکتر گفته هیچ جا مشکلی نداره سالم هست فقط مغز اسیب دیده بهوش،نمیاد اگرراه چاره ای هست لطفا راهنمایی بفرمایید

جمعه, 07 مهر,1402

نجمه

سلام خواهرشوهرم ۴۴ سالشه به خاطر فشار خون بالا خون ریزی مغزی کرده و سریع عملش کردن بعد از عمل هوشیاریش روی ۷ بود بعد از ۳ روز امد روی ۴ الان یک هفته ست همینجوری باقی مونده با توجه به اینکه بیماری گوشینگ دارد و ۲۰ سال پیش به علت تومور روی عصب چشم داشتن و عمل کردن چند درصد احتمال بهبودی وجود دارد

جمعه, 07 مهر,1402

مصطفی احمدی

سلام آقای خسته نباشید پدرم ۵۶سالشه ۳روزه که دست وپای چپش بی حس شده

جمعه, 07 مهر,1402

مصطفی احمدی

سلام آقای خسته نباشید پدرم ۵۶سالشه ۳روزه که دست وپای چپش بی حس شده

چهارشنبه, 05 مهر,1402

خدیجه

سلام تخمک اهدایی هستم شمامیخرید؟


دوشنبه, 03 مهر,1402

افسانه

سلام خسته نباشید
مادر من ۷۵ ساله هستن و الان ۴ ماه هست که سکته ساقه مغذی کردن و به گفته دکترا بعد از آن هم چندین سکته کوچک دیگه داشتن، اول سمت چپ بدن بی‌حس بود و کم کم بلع و قدرت تکلم را از دست دادن و الان تنفسشون ضعیف شد که در ICU بیمارستان بستری کردیم و دکترا گفتن سمت راست مغز کامل درگیره و سمت چپ بی حس هست و در مغز خونریزی فعال داره، سطح هوشیاری پنج هست و هیچ عکس العملی ندارن ولی پاهاشون را بعضی وقتا حرکت میدن
میخواستم بدونم امیدی به بهبودی هست ؟

دوشنبه, 03 مهر,1402

افسانه

سلام خسته نباشید
مادر من ۷۵ ساله هستن و الان ۴ ماه هست که سکته ساقه مغذی کردن و به گفته دکترا بعد از آن هم چندین سکته کوچک دیگه داشتن، اول سمت چپ بدن بی‌حس بود و کم کم بلع و قدرت تکلم را از دست دادن و الان تنفسشون ضعیف شد که در ICU بیمارستان بستری کردیم و دکترا گفتن سمت راست مغز کامل درگیره و سمت چپ بی حس هست و در مغز خونریزی فعال داره، سطح هوشیاری پنج هست و هیچ عکس العملی ندارن ولی پاهاشون را بعضی وقتا حرکت میدن
میخواستم بدونم امیدی به بهبودی هست ؟

دوشنبه, 03 مهر,1402

افسانه

سلام خسته نباشید
مادر من ۷۵ ساله هستن و الان ۴ ماه هست که سکته ساقه مغذی کردن و به گفته دکترا بعد از آن هم چندین سکته کوچک دیگه داشتن، اول سمت چپ بدن بی‌حس بود و کم کم بلع و قدرت تکلم را از دست دادن و الان تنفسشون ضعیف شد که در ICU بیمارستان بستری کردیم و دکترا گفتن سمت راست مغز کامل درگیره و سمت چپ بی حس هست و در مغز خونریزی فعال داره، سطح هوشیاری پنج هست و هیچ عکس العملی ندارن ولی پاهاشون را بعضی وقتا حرکت میدن
میخواستم بدونم امیدی به بهبودی هست ؟

جمعه, 31 شهریور,1402

علی

سلام آقای دکتر پسر من در اسر برق گرفتگی حدود 4تا5ثانیه ای و بعد از تی کردن مسافت 20متر به سمت خالش دوید و بهش گفت که برق منو گرفت و دستاشو تکان میداد که آرام آرام از حال رفت و ایست قلبی کرد با چشمان باز حدود پنج تا هفت دقیقه به بیمارستان رسوندیمش و بعد از حدود پنج دقیقه در سی پی آر نبزشون به صورت معجزه برگشت الحمدلله حدود شش روز با دستگاه نفس میکشید و این مدت هم تو خواب بود البته در همین حالت روز سوم قبل از اینکه بخوابوننش چشماشو باز کرد و صداش کردند وهوشیاریش خوب بود الان هم الحمدلله خوب است ودر بخش اعصاب بیمارستان ابوذر اهواز بستری هستن مشکلی که الان هست اینه که بینایشو داره اما منظم نیست خیلی کم و بعضی وقتها از فاصله یک متر میتونه تشخیص بده برای چند لحظه فقط حافظه خوبه یک روز قبل حادثه رو ازش بپرسی جواب میده و مشکلی نداره تنها مشکلش بینایی هست که میگه نمبینم من فکر میکنم یا یکم فقط بقلها رو میبینه یا حلقوی میبینه ممنون میشم کمکم کنید ضمناً سنشون هشت ساله هستن متولد1393/07/23
دکتر معلجشون در بیمارستان فوق تخصص مغز و اعصاب دکتر غلامرضا جلودار هستند

جمعه, 31 شهریور,1402

علی

سلام آقای دکتر پسر من در اسر برق گرفتگی حدود 4تا5ثانیه ای و بعد از تی کردن مسافت 20متر به سمت خالش دوید و بهش گفت که برق منو گرفت و دستاشو تکان میداد که آرام آرام از حال رفت و ایست قلبی کرد با چشمان باز حدود پنج تا هفت دقیقه به بیمارستان رسوندیمش و بعد از حدود پنج دقیقه در سی پی آر نبزشون به صورت معجزه برگشت الحمدلله حدود شش روز با دستگاه نفس میکشید و این مدت هم تو خواب بود البته در همین حالت روز سوم قبل از اینکه بخوابوننش چشماشو باز کرد و صداش کردند وهوشیاریش خوب بود الان هم الحمدلله خوب است ودر بخش اعصاب بیمارستان ابوذر اهواز بستری هستن مشکلی که الان هست اینه که بینایشو داره اما منظم نیست خیلی کم و بعضی وقتها از فاصله یک متر میتونه تشخیص بده برای چند لحظه فقط حافظه خوبه یک روز قبل حادثه رو ازش بپرسی جواب میده و مشکلی نداره تنها مشکلش بینایی هست که میگه نمبینم من فکر میکنم یا یکم فقط بقلها رو میبینه یا حلقوی میبینه ممنون میشم کمکم کنید ضمناً سنشون هشت ساله هستن متولد1393/07/23
دکتر معلجشون در بیمارستان فوق تخصص مغز و اعصاب دکتر غلامرضا جلودار هستند

جمعه, 31 شهریور,1402

علی

سلام آقای دکتر پسر من در اسر برق گرفتگی حدود 4تا5ثانیه ای و بعد از تی کردن مسافت 20متر به سمت خالش دوید و بهش گفت که برق منو گرفت و دستاشو تکان میداد که آرام آرام از حال رفت و ایست قلبی کرد با چشمان باز حدود پنج تا هفت دقیقه به بیمارستان رسوندیمش و بعد از حدود پنج دقیقه در سی پی آر نبزشون به صورت معجزه برگشت الحمدلله حدود شش روز با دستگاه نفس میکشید و این مدت هم تو خواب بود البته در همین حالت روز سوم قبل از اینکه بخوابوننش چشماشو باز کرد و صداش کردند وهوشیاریش خوب بود الان هم الحمدلله خوب است ودر بخش اعصاب بیمارستان ابوذر اهواز بستری هستن مشکلی که الان هست اینه که بینایشو داره اما منظم نیست خیلی کم و بعضی وقتها از فاصله یک متر میتونه تشخیص بده برای چند لحظه فقط حافظه خوبه یک روز قبل حادثه رو ازش بپرسی جواب میده و مشکلی نداره تنها مشکلش بینایی هست که میگه نمبینم من فکر میکنم یا یکم فقط بقلها رو میبینه یا حلقوی میبینه ممنون میشم کمکم کنید ضمناً سنشون هشت ساله هستن متولد1393/07/23
دکتر معلجشون در بیمارستان فوق تخصص مغز و اعصاب دکتر غلامرضا جلودار هستند

جمعه, 31 شهریور,1402

علی

سلام آقای دکتر پسر من در اسر برق گرفتگی حدود 4تا5ثانیه ای و بعد از تی کردن مسافت 20متر به سمت خالش دوید و بهش گفت که برق منو گرفت و دستاشو تکان میداد که آرام آرام از حال رفت و ایست قلبی کرد با چشمان باز حدود پنج تا هفت دقیقه به بیمارستان رسوندیمش و بعد از حدود پنج دقیقه در سی پی آر نبزشون به صورت معجزه برگشت الحمدلله حدود شش روز با دستگاه نفس میکشید و این مدت هم تو خواب بود البته در همین حالت روز سوم قبل از اینکه بخوابوننش چشماشو باز کرد و صداش کردند وهوشیاریش خوب بود الان هم الحمدلله خوب است ودر بخش اعصاب بیمارستان ابوذر اهواز بستری هستن مشکلی که الان هست اینه که بینایشو داره اما منظم نیست خیلی کم و بعضی وقتها از فاصله یک متر میتونه تشخیص بده برای چند لحظه فقط حافظه خوبه یک روز قبل حادثه رو ازش بپرسی جواب میده و مشکلی نداره تنها مشکلش بینایی هست که میگه نمبینم من فکر میکنم یا یکم فقط بقلها رو میبینه یا حلقوی میبینه ممنون میشم کمکم کنید ضمناً سنشون هشت ساله هستن متولد1393/07/23
دکتر معلجشون در بیمارستان فوق تخصص مغز و اعصاب دکتر غلامرضا جلودار هستند

جمعه, 31 شهریور,1402

علی

سلام آقای دکتر پسر من در اسر برق گرفتگی حدود 4تا5ثانیه ای و بعد از تی کردن مسافت 20متر به سمت خالش دوید و بهش گفت که برق منو گرفت و دستاشو تکان میداد که آرام آرام از حال رفت و ایست قلبی کرد با چشمان باز حدود پنج تا هفت دقیقه به بیمارستان رسوندیمش و بعد از حدود پنج دقیقه در سی پی آر نبزشون به صورت معجزه برگشت الحمدلله حدود شش روز با دستگاه نفس میکشید و این مدت هم تو خواب بود البته در همین حالت روز سوم قبل از اینکه بخوابوننش چشماشو باز کرد و صداش کردند وهوشیاریش خوب بود الان هم الحمدلله خوب است ودر بخش اعصاب بیمارستان ابوذر اهواز بستری هستن مشکلی که الان هست اینه که بینایشو داره اما منظم نیست خیلی کم و بعضی وقتها از فاصله یک متر میتونه تشخیص بده برای چند لحظه فقط حافظه خوبه یک روز قبل حادثه رو ازش بپرسی جواب میده و مشکلی نداره تنها مشکلش بینایی هست که میگه نمبینم من فکر میکنم یا یکم فقط بقلها رو میبینه یا حلقوی میبینه ممنون میشم کمکم کنید ضمناً سنشون هشت ساله هستن متولد1393/07/23
دکتر معلجشون در بیمارستان فوق تخصص مغز و اعصاب دکتر غلامرضا جلودار هستند

جمعه, 31 شهریور,1402

کشاورز

با سلام .پدرم از سال ۹۸ روی تخت بدون هیچ حرکتی رو تخت بود .دلیلشم بخاطر متاستاز سرطان پروستات بود ک کانل نخاییش تنگ شده بود .ولی الان یک هفته است ک داره دست و پاشو حرکت میده طوری غذاشو با قاشق خودش میخوره .هیچ دارویی هم برای مشکل تنگی کانال نخایی نخورده .پیشنهاد و نظر شما چیه ؟؟

جمعه, 31 شهریور,1402

کشاورز

با سلام .پدرم از سال ۹۸ روی تخت بدون هیچ حرکتی رو تخت بود .دلیلشم بخاطر متاستاز سرطان پروستات بود ک کانل نخاییش تنگ شده بود .ولی الان یک هفته است ک داره دست و پاشو حرکت میده طوری غذاشو با قاشق خودش میخوره .هیچ دارویی هم برای مشکل تنگی کانال نخایی نخورده .پیشنهاد و نظر شما چیه ؟؟

جمعه, 31 شهریور,1402

کشاورز

با سلام .پدرم از سال ۹۸ روی تخت بدون هیچ حرکتی رو تخت بود .دلیلشم بخاطر متاستاز سرطان پروستات بود ک کانل نخاییش تنگ شده بود .ولی الان یک هفته است ک داره دست و پاشو حرکت میده طوری غذاشو با قاشق خودش میخوره .هیچ دارویی هم برای مشکل تنگی کانال نخایی نخورده .پیشنهاد و نظر شما چیه ؟؟

جمعه, 31 شهریور,1402

کشاورز

با سلام .پدرم از سال ۹۸ روی تخت بدون هیچ حرکتی رو تخت بود .دلیلشم بخاطر متاستاز سرطان پروستات بود ک کانل نخاییش تنگ شده بود .ولی الان یک هفته است ک داره دست و پاشو حرکت میده طوری غذاشو با قاشق خودش میخوره .هیچ دارویی هم برای مشکل تنگی کانال نخایی نخورده .پیشنهاد و نظر شما چیه ؟؟

جمعه, 31 شهریور,1402

فاطمه یزدیان

سلام
مادرم ۷۳ ساله و در مدت ۱۷ روز به علت سکته مغزی و آسیب به ساقه مغز، در کما است. سطح هوشیاری از سه به پنج رسیده و چشمانش را باز میکند. آیا امیدوار باشیم؟ تنفس طبیعی و بلع طبیعی ندارد

جمعه, 31 شهریور,1402

فاطمه یزدیان

سلام
مادرم ۷۳ ساله و در مدت ۱۷ روز به علت سکته مغزی و آسیب به ساقه مغز، در کما است. سطح هوشیاری از سه به پنج رسیده و چشمانش را باز میکند. آیا امیدوار باشیم؟ تنفس طبیعی و بلع طبیعی ندارد

جمعه, 31 شهریور,1402

فاطمه یزدیان

سلام
مادرم ۷۳ ساله و در مدت ۱۷ روز به علت سکته مغزی و آسیب به ساقه مغز، در کما است. سطح هوشیاری از سه به پنج رسیده و چشمانش را باز میکند. آیا امیدوار باشیم؟ تنفس طبیعی و بلع طبیعی ندارد

جمعه, 31 شهریور,1402

فاطمه یزدیان

سلام
مادرم ۷۳ ساله و در مدت ۱۷ روز به علت سکته مغزی و آسیب به ساقه مغز، در کما است. سطح هوشیاری از سه به پنج رسیده و چشمانش را باز میکند. آیا امیدوار باشیم؟ تنفس طبیعی و بلع طبیعی ندارد

جمعه, 31 شهریور,1402

فاطمه یزدیان

سلام
مادرم ۷۳ ساله و در مدت ۱۷ روز به علت سکته مغزی و آسیب به ساقه مغز، در کما است. سطح هوشیاری از سه به پنج رسیده و چشمانش را باز میکند. آیا امیدوار باشیم؟ تنفس طبیعی و بلع طبیعی ندارد

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

جمعه, 31 شهریور,1402

رضا

باسلام مردی 53ساله در تیرماه دچار سکته (TIA)شدم با علائم بی حسی و گز گز شدن سمت چپ و عدم تعادل و افتادگی پلک ... اکو قلب و سیتی اسکن و سونو گردن خوباماMRI بخاطر ترکش در قفسه سینه انجام نشد.البته قبل از سکته کاهش شنوایی داشتم الن بیشتر شده و شبهابه گفته همسرم در خواب تکان های شدید دست و پا دارم. چه آزمایشات یا تستی برای تعیین میزان آسیب مغزی وجود داردو چه تو صیه ای دارید ممنونم

پنجشنبه, 30 شهریور,1402

علیرضا بهی

سلام وقت شما بخیر کلینیک شما در مورد بازتوانی افرادی که جراحی تومور مغز کردند هم خدماتی دارد؟
بیمارما جراحی تومورcpa انجام داده و عصب ۹ ۱۰ و ۱۱ درگیر بوده و الان اختلال بلع دارند
ایا کلینیک شما خدماتی در این خصوص دارند؟

پنجشنبه, 30 شهریور,1402

علیرضا بهی

سلام وقت شما بخیر کلینیک شما در مورد بازتوانی افرادی که جراحی تومور مغز کردند هم خدماتی دارد؟
بیمارما جراحی تومورcpa انجام داده و عصب ۹ ۱۰ و ۱۱ درگیر بوده و الان اختلال بلع دارند
ایا کلینیک شما خدماتی در این خصوص دارند؟

پنجشنبه, 30 شهریور,1402

شبنم

سلام
این امپول برای اتیسم هم استفاده میشه؟؟تاثیری داره؟

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

چهارشنبه, 29 شهریور,1402

زهره

سلام پدر شوهرم یک هفته هست سکته مغزی کرده و خدا رو شکر تکلمش برگشته و دست و پاشم از قبل بهتره و حافظش هم عالیه ولی بی اختیار ادرار و مدفوع داره و عمل پروستات کرده برای درمان بی اختیاریش باید چیکار کنیم

ﺳﻪشنبه, 28 شهریور,1402

مریم

سلام مدتی هست که وقتی دچار استرس یا اضطراب میشم زبانم خشک میشه و بعدش دچار سوزش و ترک های جزئی میشه که بعد از چند روز بهبود پیدا میکنه راهنمایی بفرمایید لطفا

دوشنبه, 27 شهریور,1402

Jaleh

پدر من یک سال و نیمه ک سکته کردن ،با مراجعه ب کلینیک شما امیدی ب بهبودی هست؟

دوشنبه, 27 شهریور,1402

Jaleh

پدر من یک سال و نیمه ک سکته کردن ،با مراجعه ب کلینیک شما امیدی ب بهبودی هست؟

دوشنبه, 27 شهریور,1402

مهشیدقزلباش

من به خاطر AFسکته کردم گاهی آن قسمت که سکته کردم سرم درد کوتاهی می کند و خوب می شود

دوشنبه, 27 شهریور,1402

مهشیدقزلباش

من به خاطر AFسکته کردم گاهی آن قسمت که سکته کردم سرم درد کوتاهی می کند و خوب می شود

دوشنبه, 27 شهریور,1402

مهشید قزلباش

پیر استام را تا چه زمانی بعد از سکته مغزی میتوان داد 2.5 سال پیش سکته داشتم خیلی کم فراموشی و لکنت زبان دارم پزشکم مطب میروم 56 سالمه هنوز فیزیو تراپی میکنم پام نسبتا خوبه دستم خیلی بهتر شده میخواستم ببینم پیراستام را مصرف کنم در حال حاضر روزی یک عدد میخورم

شنبه, 25 شهریور,1402

زهرادهقانی

سلام من ۵۳ سالمه یکسال و نیم هست که بر اثر خونریزی مغزی به دلیل رقیق کننده بیش از حد.سمت چپ بدنم فلج بود الان با عصا راه میرم اما نه قوی. دستمم هنوز راه نیوفتاده. ایا درمانی واسه مچ دست و پای من وجود داره که برسم خدمت شما تهران.

جمعه, 24 شهریور,1402

زهرادهقانی

سلام من ۵۳ سالمه یکسال و نیم هست که بر اثر خونریزی مغزی به دلیل رقیق کننده بیش از حد.سمت چپ بدنم فلج بود الان با عصا راه میرم اما نه قوی. دستمم هنوز راه نیوفتاده. ایا درمانی واسه مچ دست و پای من وجود داره که برسم خدمت شما تهران.

جمعه, 24 شهریور,1402

زهرادهقانی

سلام من ۵۳ سالمه یکسال و نیم هست که بر اثر خونریزی مغزی به دلیل رقیق کننده بیش از حد.سمت چپ بدنم فلج بود الان با عصا راه میرم اما نه قوی. دستمم هنوز راه نیوفتاده. ایا درمانی واسه مچ دست و پای من وجود داره که برسم خدمت شما تهران.

جمعه, 24 شهریور,1402

زهرادهقانی

سلام من ۵۳ سالمه یکسال و نیم هست که بر اثر خونریزی مغزی به دلیل رقیق کننده بیش از حد.سمت چپ بدنم فلج بود الان با عصا راه میرم اما نه قوی. دستمم هنوز راه نیوفتاده. ایا درمانی واسه مچ دست و پای من وجود داره که برسم خدمت شما تهران.

جمعه, 24 شهریور,1402

زهرادهقانی

سلام من ۵۳ سالمه یکسال و نیم هست که بر اثر خونریزی مغزی به دلیل رقیق کننده بیش از حد.سمت چپ بدنم فلج بود الان با عصا راه میرم اما نه قوی. دستمم هنوز راه نیوفتاده. ایا درمانی واسه مچ دست و پای من وجود داره که برسم خدمت شما تهران.

جمعه, 24 شهریور,1402

زهرادهقانی

سلام من ۵۳ سالمه یکسال و نیم هست که بر اثر خونریزی مغزی به دلیل رقیق کننده بیش از حد.سمت چپ بدنم فلج بود الان با عصا راه میرم اما نه قوی. دستمم هنوز راه نیوفتاده. ایا درمانی واسه مچ دست و پای من وجود داره که برسم خدمت شما تهران.

جمعه, 24 شهریور,1402

zahra

سلام پدر من ۶۲سالشه سکته مغزی کرده بعد از یک ماه و نیم درمان پای چپش راه افتاده ولی دستش متاسفانه هنوز لمسه‌
و درحال حاضر پای چپش ورم کرده
ممنون میشم راهنمایی کنید 🙏🏻

پنجشنبه, 23 شهریور,1402

زهرازارعی

سلام وقت بخیر مامان من حدود دوسال پیش سکته مغزی داشتن البته الزایمرشون قبل از سکته شروع شده بود. الان دو ماهی هست که خوابشون خیلی کم شده یعنی روز که اصلا و شبها حدود یکی دوساعت میخابن.و این برای منی که سرکار میرم خیلی سخت شده و خودم هم مریض شدم. دکترشون گفتن ترانکوپین بدین بهش اما الان ده روزه دارم میدمش هیچ تاثیری ندارد. ممکنه راهنمایی ام کنید.

ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402

روح الله

باسلام خواهرم سکته مغزی کرده ۵روز هست جوان هست ۴۰سالش جهت درمان درمنزل چطوریرمیتونم از شما کمک بگیرم که یک ماه درمنزل به درمانش کمک بگیرم

ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402

روح الله

باسلام خواهرم سکته مغزی کرده ۵روز هست جوان هست ۴۰سالش جهت درمان درمنزل چطوریرمیتونم از شما کمک بگیرم که یک ماه درمنزل به درمانش کمک بگیرم

ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402

روح الله

باسلام خواهرم سکته مغزی کرده ۵روز هست جوان هست ۴۰سالش جهت درمان درمنزل چطوریرمیتونم از شما کمک بگیرم که یک ماه درمنزل به درمانش کمک بگیرم

ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402

روح الله

باسلام خواهرم سکته مغزی کرده ۵روز هست جوان هست ۴۰سالش جهت درمان درمنزل چطوریرمیتونم از شما کمک بگیرم که یک ماه درمنزل به درمانش کمک بگیرم

ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402

روح الله

باسلام خواهرم سکته مغزی کرده ۵روز هست جوان هست ۴۰سالش جهت درمان درمنزل چطوریرمیتونم از شما کمک بگیرم که یک ماه درمنزل به درمانش کمک بگیرم

ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402

روح الله

باسلام خواهرم سکته مغزی کرده ۵روز هست جوان هست ۴۰سالش جهت درمان درمنزل چطوریرمیتونم از شما کمک بگیرم که یک ماه درمنزل به درمانش کمک بگیرم

ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402

روح الله

باسلام خواهرم سکته مغزی کرده ۵روز هست جوان هست ۴۰سالش جهت درمان درمنزل چطوریرمیتونم از شما کمک بگیرم که یک ماه درمنزل به درمانش کمک بگیرم

دوشنبه, 20 شهریور,1402

علی

سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم. عمل سکته مغزی در فرد مسن تقریبا ۷۰ ساله چن درصد موفقیت آمیز هست

دوشنبه, 20 شهریور,1402

جمشید

سلام، وقت بخیر،
پدر 75 ساله من حدود یک ماه پیش سکته مغزی کرده اند و هنوز در بیمارستان هستن و توانایی بلعیدن و صحبت کردن ندارند. حرکت خاصی هم انجام نمیدن. آیا امیدی به درمان ایشان هست؟

دوشنبه, 20 شهریور,1402

جمشید

سلام، وقت بخیر،
پدر 75 ساله من حدود یک ماه پیش سکته مغزی کرده اند و هنوز در بیمارستان هستن و توانایی بلعیدن و صحبت کردن ندارند. حرکت خاصی هم انجام نمیدن. آیا امیدی به درمان ایشان هست؟

دوشنبه, 20 شهریور,1402

جمشید

سلام، وقت بخیر،
پدر 75 ساله من حدود یک ماه پیش سکته مغزی کرده اند و هنوز در بیمارستان هستن و توانایی بلعیدن و صحبت کردن ندارند. حرکت خاصی هم انجام نمیدن. آیا امیدی به درمان ایشان هست؟

دوشنبه, 20 شهریور,1402

جمشید

سلام، وقت بخیر،
پدر 75 ساله من حدود یک ماه پیش سکته مغزی کرده اند و هنوز در بیمارستان هستن و توانایی بلعیدن و صحبت کردن ندارند. حرکت خاصی هم انجام نمیدن. آیا امیدی به درمان ایشان هست؟

دوشنبه, 20 شهریور,1402

جمشید

سلام، وقت بخیر،
پدر 75 ساله من حدود یک ماه پیش سکته مغزی کرده اند و هنوز در بیمارستان هستن و توانایی بلعیدن و صحبت کردن ندارند. حرکت خاصی هم انجام نمیدن. آیا امیدی به درمان ایشان هست؟

دوشنبه, 20 شهریور,1402

جمشید

سلام، وقت بخیر،
پدر 75 ساله من حدود یک ماه پیش سکته مغزی کرده اند و هنوز در بیمارستان هستن و توانایی بلعیدن و صحبت کردن ندارند. حرکت خاصی هم انجام نمیدن. آیا امیدی به درمان ایشان هست؟

یکشنبه, 19 شهریور,1402

نويد صدرى

سلام جناب دكتور
پدر من ٧٣سال سن دارد و دوسال پيش دچار سكته شد و ما نميدانستيم سكته كرده بنا بعد گذشت سه ماه به دوكتور مراجعه كرديم و معاينه شدن اما وضيعت شان بهتر نشده و چند روز قبل به دليل باز ماندن دهن شان و عدم توانايى نوشيدن و خوردن دوباره به معاينه برديمش دوكتور اما اونا گفتن از اين بعد درمانش تقريبا ناممكن است اگه لطف كنين يه راهى يا نسخه اى راهنمايى كنين ممنون ميشم

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

یکشنبه, 19 شهریور,1402

علی از نیشابور

سلام پدرم ۲۰روزیه سکته مغزی کرده ۸۵سالشه همش هزینه میگه دکتر اعصاب قرص داده برای اینکه سرو صدا میکرد الان ۲روزه غذا نمیتونه بخوره باسرنگ مایعات میریزیم تو دهانش فقط مایعات زبانش قرمز وسیاه شده وبالبش کج شده میگن گوشت ماهیچه گوسفندی ویا گوشت خروس را داخل شیشه بجوشانید وعصاره اش را بدین باسرنگ نظر شما چیه

شنبه, 18 شهریور,1402

حمیدرضا شیخی

سلام.۴۲ سال سن دارم و بیش از ۱۵ سال سردرد مزمن و همیشگی دارم و تا کنون علت سردرد مشخص نشده،حتی با تمام آزمایشات وmri و ...هفته ای حداقل ۲ بار حمله دست میده،به عبارتی در طول هفته شاید یک روز یا دو روز سردرد نداشته باشم مابقی روزها به شدت سردرد دارم و روی کیفیت زندگیم به شدت تاثیر گذاشته و مستأصلم کرده .
ایا شما میتونید کمکم کنید؟

جمعه, 17 شهریور,1402

ربابه صفایی

سلام
وقت بخیر
کمردرد دارم ودر سفید ران پای راستم احساس درد میکنم می خواستم بدانم که مرکز برای من کار درمانی انجام می دهد؟

جمعه, 17 شهریور,1402

ربابه صفایی

سلام
وقت بخیر
کمردرد دارم ودر سفید ران پای راستم احساس درد میکنم می خواستم بدانم که مرکز برای من کار درمانی انجام می دهد؟

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

Maryam

سلام خسته نباشید
مادرم ۴۵ سالشه و حدودن ۳ ماهه ک سکته ی مغزی کردن کار درمانی میرن و به شدت دست پاشون میسوزه و باد داره

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

نفیسه

سلام وقت بخیر
پدر من به تازگی قلبش رو عمل کرده
دیروز دچار سکته مغزی شد
و سمت راست بدنش بی حس شده
و تکلم گفتار داره
امروز تونست پای راستش رو تکون بده
آیا تکلم گفتار خوب میشه؟

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

نفیسه

سلام وقت بخیر
پدر من به تازگی قلبش رو عمل کرده
دیروز دچار سکته مغزی شد
و سمت راست بدنش بی حس شده
و تکلم گفتار داره
امروز تونست پای راستش رو تکون بده
آیا تکلم گفتار خوب میشه؟

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

مرتضی

سلام وقت بخیر
همسرم ۳۲ساله هستن بدون هیچ ریسک فاکتوری سه بار پشت سر هم سکته مغزی کرد اما بار سوم ک ۱۰روز پیش است ساقه ی مغز درگیر شده و دیستال بازیلار کامل مسدود شده است فعلا تحت مراقبت هستن در بخش ویژه..چشاش رو باز می‌کنه ب حرفام گوش میده و کامل می‌فهمه اما دو طرف هیچ حرکتی نداره حتی سر رو هم نمیتونه کامل بچرخونه...اختلال بلع دارن با NGتغذیه میشن که دو روزه برگشتی داره و هیچی تو معدش نمی‌مونه
بعد از ترخیص میتونم بیارم پیش شما؟و اینکه احتمال بهبودی کامل هست؟و اینکه خودتون بلع درمانی و گفتار درمانی هم کار میکنید؟

پنجشنبه, 30 شهریور,1402

مریمم

سلام عزیز
۷ساله ک، منم دچار این مشکلم
از ۲۷سالگی
الان ۳۴ سالمه
فقط سلول بنیادی شاید ب فریاد برسه
خدا شفا بده
ولی کاردرمان
گفتارو بردی حونه شروع کن
پیشش بمون

پنجشنبه, 30 شهریور,1402

مریمم

سلام عزیز
۷ساله ک، منم دچار این مشکلم
از ۲۷سالگی
الان ۳۴ سالمه
فقط سلول بنیادی شاید ب فریاد برسه
خدا شفا بده
ولی کاردرمان
گفتارو بردی حونه شروع کن
پیشش بمون

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

مرتضی

سلام وقت بخیر
همسرم ۳۲ساله هستن بدون هیچ ریسک فاکتوری سه بار پشت سر هم سکته مغزی کرد اما بار سوم ک ۱۰روز پیش است ساقه ی مغز درگیر شده و دیستال بازیلار کامل مسدود شده است فعلا تحت مراقبت هستن در بخش ویژه..چشاش رو باز می‌کنه ب حرفام گوش میده و کامل می‌فهمه اما دو طرف هیچ حرکتی نداره حتی سر رو هم نمیتونه کامل بچرخونه...اختلال بلع دارن با NGتغذیه میشن که دو روزه برگشتی داره و هیچی تو معدش نمی‌مونه
بعد از ترخیص میتونم بیارم پیش شما؟و اینکه احتمال بهبودی کامل هست؟و اینکه خودتون بلع درمانی و گفتار درمانی هم کار میکنید؟

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

مرتضی

سلام وقت بخیر
همسرم ۳۲ساله هستن بدون هیچ ریسک فاکتوری سه بار پشت سر هم سکته مغزی کرد اما بار سوم ک ۱۰روز پیش است ساقه ی مغز درگیر شده و دیستال بازیلار کامل مسدود شده است فعلا تحت مراقبت هستن در بخش ویژه..چشاش رو باز می‌کنه ب حرفام گوش میده و کامل می‌فهمه اما دو طرف هیچ حرکتی نداره حتی سر رو هم نمیتونه کامل بچرخونه...اختلال بلع دارن با NGتغذیه میشن که دو روزه برگشتی داره و هیچی تو معدش نمی‌مونه
بعد از ترخیص میتونم بیارم پیش شما؟و اینکه احتمال بهبودی کامل هست؟و اینکه خودتون بلع درمانی و گفتار درمانی هم کار میکنید؟

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

مرتضی

سلام وقت بخیر
همسرم ۳۲ساله هستن بدون هیچ ریسک فاکتوری سه بار پشت سر هم سکته مغزی کرد اما بار سوم ک ۱۰روز پیش است ساقه ی مغز درگیر شده و دیستال بازیلار کامل مسدود شده است فعلا تحت مراقبت هستن در بخش ویژه..چشاش رو باز می‌کنه ب حرفام گوش میده و کامل می‌فهمه اما دو طرف هیچ حرکتی نداره حتی سر رو هم نمیتونه کامل بچرخونه...اختلال بلع دارن با NGتغذیه میشن که دو روزه برگشتی داره و هیچی تو معدش نمی‌مونه
بعد از ترخیص میتونم بیارم پیش شما؟و اینکه احتمال بهبودی کامل هست؟و اینکه خودتون بلع درمانی و گفتار درمانی هم کار میکنید؟

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

مرتضی

سلام وقت بخیر
همسرم ۳۲ساله هستن بدون هیچ ریسک فاکتوری سه بار پشت سر هم سکته مغزی کرد اما بار سوم ک ۱۰روز پیش است ساقه ی مغز درگیر شده و دیستال بازیلار کامل مسدود شده است فعلا تحت مراقبت هستن در بخش ویژه..چشاش رو باز می‌کنه ب حرفام گوش میده و کامل می‌فهمه اما دو طرف هیچ حرکتی نداره حتی سر رو هم نمیتونه کامل بچرخونه...اختلال بلع دارن با NGتغذیه میشن که دو روزه برگشتی داره و هیچی تو معدش نمی‌مونه
بعد از ترخیص میتونم بیارم پیش شما؟و اینکه احتمال بهبودی کامل هست؟و اینکه خودتون بلع درمانی و گفتار درمانی هم کار میکنید؟

پنجشنبه, 16 شهریور,1402

مرتضی

سلام وقت بخیر
همسرم ۳۲ساله هستن بدون هیچ ریسک فاکتوری سه بار پشت سر هم سکته مغزی کرد اما بار سوم ک ۱۰روز پیش است ساقه ی مغز درگیر شده و دیستال بازیلار کامل مسدود شده است فعلا تحت مراقبت هستن در بخش ویژه..چشاش رو باز می‌کنه ب حرفام گوش میده و کامل می‌فهمه اما دو طرف هیچ حرکتی نداره حتی سر رو هم نمیتونه کامل بچرخونه...اختلال بلع دارن با NGتغذیه میشن که دو روزه برگشتی داره و هیچی تو معدش نمی‌مونه
بعد از ترخیص میتونم بیارم پیش شما؟و اینکه احتمال بهبودی کامل هست؟و اینکه خودتون بلع درمانی و گفتار درمانی هم کار میکنید؟

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

احسان همتی

سلام
من پدرم ۳ ماه سکته مغزی کرده سمت چپش بی حس شد نمیتونست راه بره که بعد ۳ هفته با ورزش فیزیوتراپی میتونست خوب راه بره و کارای خودشو انجام بده
اما دست پاش احساس سنگینی و گز گز میکنه بخاطر همین روحیشو از دست داده بی قراری میکنه خاستم بپرسم چقدر طول میکشه این سنگینی دست پاش خوب بشه و دیگه احساس سنگینی نکنه ممنون

یکشنبه, 12 شهریور,1402

مهتاب

درود بر شما آیا با قرص اریبیپرازول تداخل دارد؟
ومیتوان هم زمان استفاده کرد؟؟

یکشنبه, 12 شهریور,1402

مهتاب

درود بر شما آیا با قرص اریبیپرازول تداخل دارد؟
ومیتوان هم زمان استفاده کرد؟؟

یکشنبه, 12 شهریور,1402

مهتاب

درود بر شما آیا با قرص اریبیپرازول تداخل دارد؟
ومیتوان هم زمان استفاده کرد؟؟

یکشنبه, 12 شهریور,1402

مهتاب

درود بر شما آیا با قرص اریبیپرازول تداخل دارد؟
ومیتوان هم زمان استفاده کرد؟؟

یکشنبه, 12 شهریور,1402

مهتاب

درود بر شما آیا با قرص اریبیپرازول تداخل دارد؟
ومیتوان هم زمان استفاده کرد؟؟

پنجشنبه, 09 شهریور,1402

باسلام دختذم سیزده سالشه ودوهفته ست درطول روز سردردش میگیره وهی ول میکنه میخوام بدونم علتش چیه وسردرد درقسمت شقیقه وکاسه سر وپشت گوش هاست ممنون میشم راهنمایی کنید

امیدوارم پاسخگو باشید

چهارشنبه, 08 شهریور,1402

زینب خداداده

سلام و وقت بخیر
مادرم یک هفته ست دچار سکته مغزی ایسکمیک شده
آیا مصرف سرترالین برای جلوگیری از افسردگی مفید هست؟چون قبلاً این دارو را استفاده میکردند

دوشنبه, 06 شهریور,1402

زهرا

سلام خسته نباشید
پدر من 47 سالشه سکته مغزی کرده هوشیاری بین 6و7 متغیر هست و حدود ده روز تو کما هستش سیتی اسکن گفته نصف مغزش سیاه شده آیا امیدی هست؟

دوشنبه, 06 شهریور,1402

زهرا

سلام خسته نباشید
پدر من 47 سالشه سکته مغزی کرده هوشیاری بین 6و7 متغیر هست و حدود ده روز تو کما هستش سیتی اسکن گفته نصف مغزش سیاه شده آیا امیدی هست؟

دوشنبه, 06 شهریور,1402

زهرا

سلام خسته نباشید
پدر من 47 سالشه سکته مغزی کرده هوشیاری بین 6و7 متغیر هست و حدود ده روز تو کما هستش سیتی اسکن گفته نصف مغزش سیاه شده آیا امیدی هست؟

یکشنبه, 05 شهریور,1402

میترا الوفی

من سا ل گذشته سکته مغزی کردم و سمت چپم بدنم از کار افتاد ولی بعد از یکسال تونستم بمرور دست و پام رو تکون بدم ولی مشکل اساسی من اینه که بعد از این اتفاق زیربغل من خیلی عرق میکنه و من خودم دائم متوجه بوی عرق میشم که این مسئله خودم رو خیلی ازار میده البته فقط سمت چپ بدنم اینطوری هست ایا راهکاری وجود داره برای حل کردن این مسئله و درضمن ایا بوتاکس زیر بغل کمکی بمن میکنه

شنبه, 04 شهریور,1402

دکتر هاشمی

باسلام
داروی سربرولیزین در چه فازی از CVA موثری است ،،
فاز حاد یا مزمن
بر روی آفازی موثری هست یا خیر

شنبه, 04 شهریور,1402

ارام

سلام پسر من۱۷سالش هست چاقوتا ۵سانت درمغزش فرو رفته سرش عمل باز شده وجمجمه اش توشکمش هست بافت سمت چپ مغزش اسیب دیده الان با ۲۵جلسه فیزیوتراپی یکم راه میره البته موقعه راه رفتن لنگ میزنه دستش هم کلا نمیتونه تکون بده حالا سوال من اینه که ایا حرکت دست وپاش به طور کامل بهبود پیدا میکنه یعنی مثل مثل یک ادم عادی میشه

شنبه, 04 شهریور,1402

ارام

سلام پسر من۱۷سالش هست چاقوتا ۵سانت درمغزش فرو رفته سرش عمل باز شده وجمجمه اش توشکمش هست بافت سمت چپ مغزش اسیب دیده الان با ۲۵جلسه فیزیوتراپی یکم راه میره البته موقعه راه رفتن لنگ میزنه دستش هم کلا نمیتونه تکون بده حالا سوال من اینه که ایا حرکت دست وپاش به طور کامل بهبود پیدا میکنه یعنی مثل مثل یک ادم عادی میشه

شنبه, 04 شهریور,1402

ارام

سلام پسر من۱۷سالش هست چاقوتا ۵سانت درمغزش فرو رفته سرش عمل باز شده وجمجمه اش توشکمش هست بافت سمت چپ مغزش اسیب دیده الان با ۲۵جلسه فیزیوتراپی یکم راه میره البته موقعه راه رفتن لنگ میزنه دستش هم کلا نمیتونه تکون بده حالا سوال من اینه که ایا حرکت دست وپاش به طور کامل بهبود پیدا میکنه یعنی مثل مثل یک ادم عادی میشه

شنبه, 04 شهریور,1402

ارام

سلام پسر من۱۷سالش هست چاقوتا ۵سانت درمغزش فرو رفته سرش عمل باز شده وجمجمه اش توشکمش هست بافت سمت چپ مغزش اسیب دیده الان با ۲۵جلسه فیزیوتراپی یکم راه میره البته موقعه راه رفتن لنگ میزنه دستش هم کلا نمیتونه تکون بده حالا سوال من اینه که ایا حرکت دست وپاش به طور کامل بهبود پیدا میکنه یعنی مثل مثل یک ادم عادی میشه

ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1402

گندم

سلام مادر من دو ماه پیش در خواب سکته شدید مغزی کردن که همون ابتدا هوشیاریشون رو از دست دادن،یک روز بعد عمل کرانتیومی انجام شد و مادرم بعد از ۲۵روز از کما در اومدن و تابه امروز در سطح هوشیاری ۱۰ثابت موندن،دکترش بما گفته که در حالت حداقل هوشیاری هست و ممکنه هیچوقت هوشیاریشون رو بدست نیارن مادرم چشماش رو باز میکنه به اطراف حرکت میده ولی با حرکت اجسام در جلو چشم حرکت نمیکنه،ولی با حرکت ما کنارش حرکت میده،دستمون رو فشار میده حرکت دست و پای چپ هم داره تراک دارن و میگند نیمکره چپ از بین رفته بنظرتون مادرم کی خوب میشن فقط ۴۹سالشه

ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1402

گندم

سلام مادر من دو ماه پیش در خواب سکته شدید مغزی کردن که همون ابتدا هوشیاریشون رو از دست دادن،یک روز بعد عمل کرانتیومی انجام شد و مادرم بعد از ۲۵روز از کما در اومدن و تابه امروز در سطح هوشیاری ۱۰ثابت موندن،دکترش بما گفته که در حالت حداقل هوشیاری هست و ممکنه هیچوقت هوشیاریشون رو بدست نیارن مادرم چشماش رو باز میکنه به اطراف حرکت میده ولی با حرکت اجسام در جلو چشم حرکت نمیکنه،ولی با حرکت ما کنارش حرکت میده،دستمون رو فشار میده حرکت دست و پای چپ هم داره تراک دارن و میگند نیمکره چپ از بین رفته بنظرتون مادرم کی خوب میشن فقط ۴۹سالشه

ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1402

گندم

سلام مادر من دو ماه پیش در خواب سکته شدید مغزی کردن که همون ابتدا هوشیاریشون رو از دست دادن،یک روز بعد عمل کرانتیومی انجام شد و مادرم بعد از ۲۵روز از کما در اومدن و تابه امروز در سطح هوشیاری ۱۰ثابت موندن،دکترش بما گفته که در حالت حداقل هوشیاری هست و ممکنه هیچوقت هوشیاریشون رو بدست نیارن مادرم چشماش رو باز میکنه به اطراف حرکت میده ولی با حرکت اجسام در جلو چشم حرکت نمیکنه،ولی با حرکت ما کنارش حرکت میده،دستمون رو فشار میده حرکت دست و پای چپ هم داره تراک دارن و میگند نیمکره چپ از بین رفته بنظرتون مادرم کی خوب میشن فقط ۴۹سالشه.

ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1402

گندم

سلام مادر من دو ماه پیش در خواب سکته شدید مغزی کردن که همون ابتدا هوشیاریشون رو از دست دادن،یک روز بعد عمل کرانتیومی انجام شد و مادرم بعد از ۲۵روز از کما در اومدن و تابه امروز در سطح هوشیاری ۱۰ثابت موندن،دکترش بما گفته که در حالت حداقل هوشیاری هست و ممکنه هیچوقت هوشیاریشون رو بدست نیارن مادرم چشماش رو باز میکنه به اطراف حرکت میده ولی با حرکت اجسام در جلو چشم حرکت نمیکنه،ولی با حرکت ما کنارش حرکت میده،دستمون رو فشار میده حرکت دست و پای چپ هم داره تراک دارن و میگند نیمکره چپ از بین رفته بنظرتون مادرم کی خوب میشن فقط ۴۹سالشه.

ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1402

گندم

سلام مادر من دو ماه پیش در خواب سکته شدید مغزی کردن که همون ابتدا هوشیاریشون رو از دست دادن،یک روز بعد عمل کرانتیومی انجام شد و مادرم بعد از ۲۵روز از کما در اومدن و تابه امروز در سطح هوشیاری ۱۰ثابت موندن،دکترش بما گفته که در حالت حداقل هوشیاری هست و ممکنه هیچوقت هوشیاریشون رو بدست نیارن مادرم چشماش رو باز میکنه به اطراف حرکت میده ولی با حرکت اجسام در جلو چشم حرکت نمیکنه،ولی با حرکت ما کنارش حرکت میده،دستمون رو فشار میده حرکت دست و پای چپ هم داره تراک دارن و میگند نیمکره چپ از بین رفته بنظرتون مادرم کی خوب میشن فقط ۴۹سالشه.

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

یکشنبه, 29 مرداد,1402

طباطبایی

پدرم 4روزپیش سکته مغزی کردن وهنوز بیهوش هستن چی خوبه بهشون بدیم وآیا من باهاشون صحبت کنم خوبه یا نه اذیت میشن ؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون


,
930 | 12073 | 4.23

Article Rating
شما به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت

  • شماره تلفن:   ۶۶۵۶۴۶۷۴   |   ۶۶۴۳۶۲۹۱
  • ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
  • زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱